QUAN HỆ ĐẦU TƯ

Đại hội cổ đông

NGÀY SỰ KIỆN VẬT LIỆU
13 tháng 4 năm 2022 Đại hội thường niên Thông báo về Đại hội thường niên

Biểu mẫu ủy quyền cho AGM
6 tháng 4 năm 2022 Đại hội bất thường Thông báo về Đại hội bất thường

Biểu mẫu ủy quyền cho EGM
Ngày 9 tháng 3 năm 2022 Đại hội bất thường Thông báo về Đại hội bất thường

Biểu mẫu ủy quyền cho EGM
26 tháng 4 năm 2021 ĐHCĐ thường niên năm FY2021 Thông báo về Đại hội thường niên

Biểu mẫu ủy quyền cho AGM
11 tháng 5 năm 2020 Đại hội bất thường Biên bản cuộc họp của EGM
11 tháng 5 năm 2020 ĐHCĐ thường niên năm FY2020 Biên bản họp ĐHCĐ
Back to Top