Điều khoản Sử dụng

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của Năng Lượng Metis với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ ‘Năng Lượng Metis’ hoặc ‘Tên Viết tắt’ hoặc ‘Tên Thay thế’ hoặc ‘chúng tôi’ dùng để chỉ chủ sở hữu của trang web có địa chỉ đăng ký là Năng Lượng Metis, 133 New Bridge Road Chinatown Point # 18-09 Singapore 059413. Thuật ngữ ‘bạn’ đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  • Nội dung của các trang của trang web này là để thông tin chung cho bạn và chỉ để sử dụng. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào không đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn trên trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào không đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là một hành vi phạm tội.
  • Đôi khi, trang web này cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để bạn tiện cung cấp thêm thông tin. Chúng không thể hiện rằng chúng tôi thừa nhận (các) trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.
  • Việc sử dụng trang web này và các điều khoản này chịu quy định bởi luật pháp của Singapore. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng trang web sẽ được Tòa án Singapore xét xử.
Back to Top