Liên hệ Chúng tôi

Thông tin Liên hệ

T +65 6345 0777
F +65 6342 0777
E info@metisenergy.com

Trụ sở Toàn cầu


Tập Đoàn Năng Lượng Metis
133 New Bridge Road Chinatown Point #18-09 Singapore 059413

Gửi tin nhắn cho chúng tôi.

  Chính sách Bảo vệ Người lên tiếng

  Chính sách Bảo vệ Người lên tiếng mục đích cho phép và cung cấp một kênh để các bên liên quan báo cáo và nêu lên một cách thiện chí và tin cậy, mối quan ngại của họ về bất kỳ hành vi sai trái hoặc sơ suất nào bị nghi ngờ trong Tập đoàn và không sợ hậu quả bất lợi.

  Trình báo

  Các bên liên quan có kiến thức, thông tin và bằng chứng về bất kỳ vi phạm nào bị nghi ngờ nên nêu chi tiết về sự hiểu biết của họ về hành vi sai trái đó trong một bức thư ‘có chữ ký’, cùng với liên hệ của bên liên quan, tới địa chỉ sau:
  Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
  Manhattan Resources Limited
  E-mail: ACchairman@metisenergy.com

  Bảo mật

  Tất cả thông tin được báo cáo về các hành vi sai trái đã biết hoặc nghi ngờ sẽ được giữ bí mật trong phạm vi có thể phù hợp với nhu cầu tiến hành đánh giá và điều tra thích hợp. Không bên liên quan nào có thiện chí báo cáo hành vi sai trái sẽ bị sách nhiễu, trả thù hoặc hậu quả lao động bất lợi.

  Điều tra các Vi phạm được Trình báo

  Tất cả các báo cáo về vi phạm sẽ được điều tra một cách thích hợp. Hành động sửa chữa thích hợp sẽ được thực hiện nếu được đảm bảo điều tra. Ý kiến pháp lý có thể được tìm kiếm nếu được yêu cầu.Chính sách Bảo vệ Người lên tiếng có sẵn tại văn phòng đăng ký của Công ty tại 133 New Bridge Road, # 18-09 Chinatown Point, Singapore 059413 trong giờ làm việc bình thường.

  Back to Top