Ngày Biến cố Vật liệu
13 tháng 4 năm 2022 Đại hội thường niên Thông báo về Đại hội thường niên
Biểu mẫu ủy quyền cho AGM
6 tháng 4 năm 2022 Đại hội bất thường Thông báo về Đại hội bất thường
Biểu mẫu ủy quyền cho EGM
Ngày 9 tháng 3 năm 2022 Đại hội bất thường Thông báo về Đại hội bất thường
Biểu mẫu ủy quyền cho EGM
26 tháng 4 năm 2021 ĐHCĐ thường niên năm FY2021

Thông báo về Đại hội thường niên

Biểu mẫu ủy quyền cho AGM

11 tháng 5 năm 2020 Đại hội bất thường Biên bản cuộc họp của EGM
11 tháng 5 năm 2020 ĐHCĐ thường niên năm FY2020 Biên bản họp ĐHCĐ