QUAN HỆ ĐẦU TƯ

Thông tư

NGÀY SỰ KIỆN VẬT LIỆU
13 tháng mười hai 2022 Đại hội bất thường Thông tư ngày 13 tháng 12 năm 2022
13 tháng 4 năm 2022 Đại hội thường niên Phụ lục Gia hạn Ủy quyền IPT ngày 13 tháng 4 năm 2022
6 tháng 4 năm 2022 Đại hội bất thường Thông tư ngày 6 tháng 4 năm 2022
Ngày 9 tháng 3 năm 2022 Đại hội bất thường Thông tư ngày 22 tháng 2 năm 2022
26 tháng 4 năm 2021 ĐHCĐ thường niên năm FY2021 Phụ lục cho Báo cáo thường niên năm 2020 ngày 9 tháng 4 năm 2021