Cùng nhau vì một tương lai tươi sáng hơn ™

BAN GIÁM ĐỐC

Tang Kin Fei

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phi Điều hành, Phi Độc lập

Ajaib Hari Dass

Giám đốc Lãnh đạo Độc lập

Tung Zhihong, Paul

Giám đốc Độc lập

Lee Fook Choon

Giám đốc Độc lập

Tan Tong Hai

Giám đốc Phi Điều hành, Giám đốc Phi Độc lập

BAN QUẢN LÝ CHÍNH

Yau Wai Hoo, Alan

Tổng giám đốc Tập đoàn

Siva Sreedharan

Giám đốc Đầu tư

Gao Dai Ying, Diana

Giám đốc Kỹ thuật

Back to Top