Cam kết của chúng tôi về Tính bền vững

Tại Năng lượng Metis, chúng tôi cam kết đảm bảo tính bền vững của tất cả các dự án năng lượng tái tạo. Chúng tôi tin rằng các thực hành bền vững là không thể thiếu trong tất cả các quy trình của chúng tôi và là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra tăng trưởng bền vững lâu dài cho nhóm, các bên liên quan và quan trọng nhất là các thế hệ tương lai của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi với Cộng đồng

Tại Năng lượng Metis, chúng tôi tôn trọng các nền văn hóa và tập quán đa dạng của các cộng đồng địa phương. Và chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng tôi là phải trả lại cho cộng đồng. Chúng tôi tương tác trực tiếp với các nhà lãnh đạo cộng đồng để tài trợ và phát triển các dự án cộng đồng có tác động lâu dài. Tất cả đơn giản vì chúng tôi biết rằng ta đang đoàn kết cùng nhau vì một tương lai tươi sáng hơn.

Back to Top